Documenten

Hier kan je de belangrijkste documenten van de school downloaden

Schoolgids

In de Schoolgids vind je informatie over: Wie we zijn, Wat ons uniek maakt, Ons Onderwijskundig beleid, Ondersteuning van onze leerlingen, Praktische zaken en over onze kwaliteitszorg.

Addendum ouderbijdrage schoolgids

In deze toevoeging van de schoolgids corrigeren we een paar fouten uit de vorige versie.

School ondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan staat hoe wij de ondersteuning aan onze leerlingen organiseren.

School veiligheidsplan

De kwaliteitskaart School veiliheidsplan biedt een overzicht van de maatregelen die wij nemen om de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen te garanderen

Onderwijsaanbod algemeen

De kwaliteitskaart Onderwijsaanbod algemeen beschrijft hoe wij ons aanbod inrichten.

Professionalisering

In de kwaliteitskaart professionalisering beschrijven wij
– Wat wij verstaan onder professionalisering
– Hoe wij professionalisering zien in relatie met het hogere doel van de school
– Welke rol leerkrachten hebben in ontwikkeling
– Hoe wij een professionele omgangscultuur realiseren

Klachtenregeling

In de kwaliteitskaart klachtenregeling vertellen we hoe wij communiceren en hoe wij omgaan bij een klacht. Hier vind je ook contact gegevens van instanties tot wie je je kan wenden als wij (de school) niet (voldoende) goed omgaan met jouw klacht.

Kindkaart pesten

In de kindkaart pesten kan een leerling lezen hoe zij of hij hulp kan krijgen als ze gepest worden.

Ondersteuningscyclus

De ondersteuningscyclus beschrijft de gestructureerde en structurele methode waarmee wij onszelf kritisch bekijken. 3 maal per jaar kijken wij naar het pedagogisch en didactisch handelen in de groepen en de leeropbrengsten. Op basis hiervan maken wij plannen voor de komende periode.

Jaarplanning ondersteuningscyclus

Wanneer welke onderdelen van de ondersteuningscyclus plaats vinden kan je in dit planningsoverzicht vinden.

Monitor sociale veiligheid en welbevinden leerlingen

Hier beschrijven we welke methode de Schoolwerkplaats gebruikt voor het in kaart brengen van de (sociale veiligheid) en welbevinden van leerlingen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hier beschrijven we op welke wijze wij onderzoeken hoe en wanneer het Medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gedaan.

Gesprekkencyclus

Op de Schoolwerkplaats werken wij op verschillende manieren aan de ontwikkeling van onze medewerkers. De gesprekkencyclus maakt daar onderdeel vanuit.

Systematisch werken aan het pedagogisch klimaat

Hier beschrijven we op welke manier we werken aan het duurzaam en cyclisch verbeteren van het pedagogisch eklimaat op school.

Thematisch onderwijs

Wij geven aan welk belang het thematisch onderwijs in onze school inneemt, en hoe wij thematisch werken.

Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs zit in ons dna. In dit document lees je onze uitgangspunten en de impact ervan op ons onderwijs.

Differentiatie

Geen kind is hetzelfde. Hoe wij omgaan met verschillen lees je in de kwaliteitskaart Differentiatie.

Anti-pestprotocol

In dit anti-pestprotocol beschrijven wij de maatregelen die wij nemen tegen (digitaal) pesten. Het geeft leerlingen, leraren en ouders duidelijkheid over hoe pesten wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt.

Beleid verlof tijdens schooltijden

In deze kwaliteitskaart staat beschreven hoe wij omgaan met verlof tijdens schooltijden.

Beleid verzuim leerlingen

In deze kwaliteitskaart staat beschreven hoe wij omgaan met verzuim van leerlingen.

Formulier inzage dossier

Met behulp van dit formulier kan je opvragen welke gegevens wij van jou of jouw kind bewaren.

Formulier verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming

Met behulp van dit formulier kan je gegevens wij van jou of jouw kind verbeteren, aan laten vullen, laten verwijderen of laten afschermen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt er door onze school binnen 6 weken, na op overeenstemming gericht overleg met ouders, een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Verwerken leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem

Hier beschrijven wij welke gegevens wij van onze leerlingen opslaan en waarom.

Samenwerking externe partijen

Een overzicht van de externe partijen waarmee de Schoolwerkplaats samenwerkt.

Protocol medisch handelen

Hier tref je een beschrijving hoe wij omgaan met medische handelingen.

Kwaliteitskaart seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hier tref je een beschrijving hoe wij omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bestuursreglement

In het bestuursreglement staan afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, benoeming van, gedragsregels, verantwoording en evaluatie en dergelijke van het bestuur van de Schoolwerkplaats.

Toezichtskader Raad van Toezicht

In het toezichtkader beschrijven wat de functies zijn van de de raad van toezicht en hoe ze haar functie uitvoert.

Profiel directeur bestuurder Schoolwerkplaats

In dit profiel wordt beschreven hoe wij de functie van directeur bestuurder zien en hoe wij deze ingevuld willen zien.

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstauut staan afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, benoeming van, gedragsregels, verantwoording en evaluatie en dergelijke van het medezeggenschapsraad (MR) van de Schoolwerkplaats.

Bestuursverslag

In het bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over haar handelen.

Verslag interne toezichthouder

In het verslag interne toezichthouder legt het bestuur verantwoording af over haar toezocht.

Privacyreglement

In het privacyreglement beschrijven we hoe we met de gegevens van leerlingen, ouders en leekrachten omgaan.

Meldcode huiselijk geweld

In deze kwaliteitskaart beschrijven we hoe we handelen als er een (vermoeden van) huidelijk geweld is.

Social media protocol

Hoe wij omgaan met social media, beeldmateriaal en privacy daaromtrent beschrijven wij hier.

Notulen Medezeggenschapsraad

De laatste notulen van de medezeggenschapsraad.

De laatste rapportages van de inspectie zijn te vinden op de site van de schoolinspectie. De tussentijdse rapportage die de PO raad heeft laten maken is hier te vinden.

Visiedocumenten

De Schoolwerkplaats is een visieschool. Een school die we bewust ontwikkelen. We vinden het van groot belang om onze visie op de verschillende apecten van onderwijs door te ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen werken we aan deze visies. Hieronder tref je een deel van de documenten aan.

Onze visiedocumenten zijn levende documenten. Ze maken deel uit van onze Plan-Do-Check-Act cyclus. De visie wordt periodiek tegen het licht gehouden. Klopt het nog met waar we nu staan? Werkt de visie ook echt in de praktijk? Waar kunnen we verbeteren? Verwacht dan ook regelematig updates van deze documenten.

Kernwaarden

In schooljaar 2021-2022 deden we een groot onderzoek naar wat ons bindt. Naar wat de gedeelde waarden van alle betrokkenen bij de school zijn. In het kernwaarden document staat beschreven hoe we dit deden en wat de uitkomsten waren.