We passen ons aanbod aan op leervoorkeuren van de leerling

‘De school van nu’

 

Wij willen uitdagend en motiverend onderwijs bieden voor ieder kind, rekening houdend met de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen en leren.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen – de nieuwe wereldburgers – leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling.

 

We gaan erop uit en maken verbinding met de omgeving.

Interview 

Dave Hoekstra 

Door NH Nieuws | 26 augustus 2019

Schoolleider Dave Hoekstra staat bij aanvang te popelen om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. “Heel bijzonder dat mijn droom nu eindelijk werkelijkheid wordt. Veel basisscholen richten zich steeds meer op het individu van een leerling. Op deze school doen we dat dus vanaf het begin. Vandaag is de start voor hen en voor ons.”

Waar wij voor staan

Onze missie is dat het onderwijs dat wij bieden uitdagend en motiverend is voor ieder kind, rekening houdend met de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen en leren. 

Bovenal willen wij dat alle kinderen, evenals leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders, zich welkom en ‘thuis’ voelen in onze school. Wij willen dat De Schoolwerkplaats een fijne (werk)plek biedt voor iedereen die bij de school betrokken is.

Onderwijskundige visie

Om aan te kunnen sluiten op de veranderende wereld zou kennisoverdracht door de leerkracht niet meer leidend hoeven te zijn. Het meedoen in onze maatschappij (waarin kinderen veel reizen en informatie vergaren via multimedia), vraagt -naast het opdoen van kennis- ook om andere leerdoelen. Andere leerdoelen zijn het ontwikkelen van strategieën en vaardigheden, zoals: het kunnen programmeren, helder communiceren (ook in een andere taal), reflecteren, samenwerken, overleggen, plannen maken, organiseren en presenteren. Gesprekken met leerlingen zijn de spil van het onderwijs en verbinden zich aan leren lezen, schrijven, rekenen, doen en denken.

 

Onze Uitgangspunten

1 Kind centraal
2 Meesterlijke leerkrachten
3 Ouders als partner
4 Leeromgeving rijk en uitdagend
5 Motiverend onderwijs
6 Educatief partnerschap
7 Open zorgstructuur

1. Kind centraal 

 

HET KIND WORDT GEZIEN EN GEHOORD 

Wie ben jij, waar kom je vandaan, wat heb je nodig om je fijn te voelen, wat heb je nodig om tot ontwikkeling te komen? Weten dat je oké bent en gezien wordt als een volwaardig deelnemer in de school leidt tot acceptatie en zelfvertrouwen.

HOE LEER JIJ? 

Ieder kind leert anders. Hoe leer jij? Heb jij een voorkeur voor auditief (op het gehoor), visueel (in beelden), of kinesthetisch (op gevoel)? In het aanbod wordt hier rekening mee gehouden door de lesstof op verschillende manieren aan te bieden en kinderen zelf te laten ontdekken wat hun voorkeur heeft.

EIGEN NIVEAU EN TEMPO 

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en op een andere wijze. Net zoals kinderen niet allemaal op hetzelfde moment kunnen fietsen en niet allemaal op dezelfde leeftijd zindelijk zijn, is dat ook met leren lezen, rekenen, enzovoorts. Daar houden wij rekening mee.
We kennen de tussen- en einddoelen en zorgen ervoor dat ieder kind deze doelen behaalt. Het tempo waarin de doelen behaald worden, verschilt per leerling. 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING 

Ieder kind heeft ontwikkelingspotentie. Elk kind op De Schoolwerkplaats is mede verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling. Kinderen worden expliciet betrokken bij de ontwikkelingsprocessen van zichzelf en leren daarover na te denken met behulp van een digitaal portfolio en voortgangsgesprekken met de leerkracht.

 

 

2. Meesterlijke leerkracht

 

Aan leerkrachten op De Schoolwerkplaats worden specifieke eisen gesteld. Zij zijn goede pedagogen met oog voor elk kind. Ze zijn nieuwsgierig naar de achtergrond van ieder kind en tonen oprechte interesse. Het betekent ook dat zij goede kennis hebben van de leerdoelen. Zij zijn in staat eigen lesmateriaal te ontwerpen en op een flexibele manier om te gaan met bestaand lesmateriaal. 

Elke leerkracht krijgt de ruimte de eigen talenten in de werkplaatsen een plek te geven.

KLEINE GROEPJES 

Door de vele werkplekken, de groepsdoorbroken aanpak en verschillende professionals, kan er gewerkt worden met kleine (instructie)groepjes. 

OBSERVEREN TIJDENS DE ACTIVITEITEN 

De leerkracht observeert tijdens de instructie/activiteit en volgt op deze wijze de ontwikkeling van de leerling.

SAMENWERKING MET COLLEGA’S 

Collega’s hebben wekelijks overleg over de ontwikkeling van de kinderen en over het onderwijsaanbod.

SCHOLING 

De leerkracht blijft zich ontwikkelen en professionaliseren middels scholing.

3. Ouders als partner

 

BETREKKEN BIJ ONTWIKKELING 

Communicatie met ouders over de ontwikkeling van het kind is voor ons heel belangrijk. Dit doen wij middels een uitgebreide intake en voortgangsgesprekken. Ook kunnen de ouders een bijdrage leveren aan het digitale portfolio van hun kind.

EDUCATIEF PARTNER IN DE SCHOOL 

De verschillende deskundigheden van ouders geven wij een plek in de school. Zo leveren zij een bijdrage aan het onderwijsaanbod door gastlessen te geven, te helpen in de tuin, de keuken, voor te lezen, enzovoorts. Zij coördineren, doen mee in werkgroepen en/of verzorgen presentaties. 

4. Leeromgeving rijk en uitdagend 

WERKPLAATSEN 

De Schoolwerkplaats heeft verschillende werkplekken in en om de school. Er is een atelier, een schooltuin, een rekenruimte, een taaltuin, een keuken, een stiltelokaal, een techniekruimte, een muziek- en theaterlokaal. De werkplaatsen zijn zo ingericht dat kinderen er samen en/of met leerkrachten kunnen onderzoeken, ervaringen op kunnen doen, kunnen lezen over interessante onderwerpen, kunnen werken met digitale middelen of juist even rustig zelfstandig bezig kunnen zijn. 

DIGITALE MIDDELEN 

Er wordt van jongs af aan gebruik gemaakt van digitale middelen. Deze worden ingezet als middel om foto’s/films te maken, voor presentaties, om gericht informatie op te zoeken en om informatie te verwerken.

MATERIALEN 

Er zijn veel materialen om te spelen, te onderzoeken, ervaringen op te doen en om samen te werken. Denk aan techniekdozen, spelletjes, microscopen, informatieve boeken, bouwmaterialen, water, muziekinstrumenten, enzovoorts.

BUITEN WORDT BETROKKEN BIJ DE LEEROMGEVING 

De schooltuin, de boerderij, het plein, de buurt, de duinen, worden betrokken bij het onderwijs. Dit zijn plekken waar de kinderen leerervaringen op mogen doen.

5. Motiverend onderwijs

 

Leerlingen leren veel sneller en onthouden veel beter, wanneer zij aan iets kunnen werken dat hun werkelijke interesse heeft. We werken met actuele thema’s en interessante onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. De inbreng van de leerlingen is mede bepalend voor de invulling van het onderwijsaanbod.

VEEL AANDACHT VOOR BEWEGEN 

We vinden bewegen van groot belang voor de algehele ontwikkeling. Actieve jongeren doen het beter wat betreft cognitieve functies zoals concentratie en onthouden. Op De Schoolwerkplaats staat “bewegen en beleven” elke dag op het rooster.

TAAL WORDT INGEZET ALS COMMUNICATIEMIDDEL 

Spelling, grammatica en woordenschat zijn geen doel op zich maar staan in dienst van het toepassen. Het wordt verbonden aan teksten lezen en teksten schrijven, gesprekken voeren en spreken in het openbaar. Kinderen leren overleggen met elkaar, redeneren, problemen oplossen en presenteren. Dit zijn middelen om de taal–denkontwikkeling te stimuleren. 

De computer, iPad en nieuwe media worden ingezet als middel om informatie op te zoeken en/of te verwerken. In de uitstroomgroep (groep 8) komt taal ook apart als thema aan bod, waarbij de geschiedenis, de functie en de techniek van taal (werkwoordspelling) behandeld worden. Dit als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

REKENEN EN TAAL BINNEN DE THEMA’S ÉN ALS VAK APART 

Rekenen wordt net als taal verbonden aan de thema’s. Daarnaast is er in de rekenruimte aandacht voor het aanleren en automatiseren van vaardigheden, strategieën en routines op niveau. In de taaltuin wordt geoefend met automatiseren, spelling, begrijpend lezen met kinderen die dat nodig hebben.

6. Educatief partnerschap 

 

We onderhouden nauwe samenwerkingsverbanden met:

ouders, familieleden en buurtgenoten die een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijsaanbod door gastlessen te geven, te helpen in de tuin, keuken, door voor te lezen, etc. instellingen: musea, bibliotheek, NME-centrabedrijvenwetenschappelijke onderzoeksinstellingen onderwijsondersteunende organisaties

7. Open zorgstructuur

 

De zorgcoördinator doet mee op de werkvloer en ondersteunt de leerkrachten, ouders en medewerkers bij de aanpak van de zorgleerlingen. We gaan -waar nodig en waar mogelijk- samenwerkingsverbanden aan met externe organisaties bij de begeleiding en ondersteuning van kinderen met extra zorg.

Wij werken samen met Fibbe

 

Naast de meer individuele hulp voor leerling en docent is het belangrijk dat een omgeving wordt gecreëerd waar docent en leerling optimaal kunnen presteren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het schoolteam – als sleutel van het succes – echt als team kan functioneren. Om optimaal te kunnen functioneren als team is het nodig om niet alleen te investeren in het team zelf maar ook onder andere in kennis en vaardigheden en een gezonde leer- en werkomgeving.

Waar wij scholen mee kunnen helpen hebben wij onderverdeeld in vijf gebieden, vormgegeven in de Fibbe adviescirkel.

Meer weten?