Praktische zaken

Wanneer was het ook alweer vakantie? Hoe kan ik mijn kind op de school aanmelden? Hoe kan ik de school en de leerkracht bereiken? Mag ik mijn kind tijdens schooltijd een dag thuishouden? Antwoord op deze vragen staan in deze sectie beschreven.

Vakanties, vrije dagen en verlof aanvragen

Vakanties

 

Herfstvakantie:                         15-10-2022 t/m 23-10-2022

Kerstvakantie:                           24-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie:                    25-02-2023 t/m 05-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen:            07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie:                            27-04-2023 t/m 07-05-2023 (incl. Koningsdag)

Hemelvaart:                             18-05-2023 t/m 19-05-2023

Pinksteren:                               29-05-2023 t/m 04-06-2023

Zomervakantie:                        22-07-2023 t/m 03-09-2023 

Studiedagen

 

Dinsdag 11 oktober 2022

Vrijdag 23 december 2022

Donderdag 23 maart 2023

Dinsdag 11 april 2023

Dinsdag 27 juni 2023

Verlof tijdens schooltijd

Onderwijstijd is kostbare tijd. Wij willen zorgvuldig omgaan met de tijd die wij met onze leerlingen hebben. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen op de regel dat een leerling op school hoort te zijn. Het zorgvuldig maken van een afweging wat geoorloofd is en niet past bij ons.  Je vraagt toestemming voor verlof tijdens schooltijd bij de directeur. Dit moet 8 weken of eerder voordat het verlof aanvraagt. De directeur kan jullie kind vrijgeven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet volgens de wet. Je kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als: 

  • Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • Je door werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • Je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • Je niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met je gezin. In geen enkele schoolvakantie. 

Toestemming kan gevraagd worden door het toestemmingsformulier op de website van de Schoolwerkplaats in te vullen.

Aanmelden leerlingen

Aanmelding leerlingen jonger dan vier jaar

Als je geïnteresseerd bent om je kind aan te melden op onze school, neem dan contact op met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen; wij vertellen over waar wij voor staan en over ons onderwijs, en ouders vertellen over hun kind. Ouders kunnen daarna ook altijd een ochtend op de kleutergroep komen kijken of een Buitendag komen ervaren. Voordat je kind instroomt volgt er een startgesprek met de ouders en de leerkracht van de groep. De gesprekken zijn bedoeld om ouders de gelegenheid te bieden om het verhaal van hun dochter of zoon aan de leerkracht te vertellen.

In sommige gevallen is het wenselijk dat de intern begeleider (samen met de leerkracht) contact opneemt met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dit om te verzekeren dat er een stevige doorlopende leerlijn gegarandeerd kan worden en de onderwijsbehoeftes in kaart gebracht zijn.

Aanmelding zij-instromers

Als het een zij-instromer betreft, neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst. Zij brengen de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart. Vervolgens wordt de leerling besproken door onze intern begeleider, directeur en de leerkracht van de groep. Daarbij gaan wij na of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, en of de behoeften passen binnen de bestaande groep. Is het voor alle partijen passend? Bij een positieve beslissing, kan de leerling een dag meelopen en wordt de leerling vervolgens ingeschreven. We vragen altijd het overstapdossier aan de school van herkomst. Voor de eerste lesdag van de leerling op school vindt er een startgesprek met de ouders en de leerkracht van de groep plaats. De gesprekken zijn bedoeld om ouders de gelegenheid te bieden om het verhaal van hun dochter of zoon aan de leerkracht te vertellen. In de eerste startweek neemt de leerkracht contact op met de vorige leerkracht om te laten weten hoe de leerling is gestart en eventueel nog praktische zaken af te stemmen.

Communicatie

Communicatie op de Schoolplaats is persoonlijk en direct. We zijn altijd snel beschikbaar voor een persoonlijk gesprek waarin u vragen kunt stellen, zorgen kunt delen of waarin we samen constructief naar oplossingen kunnen zoeken voor vraagstukken. Het persoonlijke, face-to-face gesprek heeft daarbij altijd de voorkeur. Ouders kunnen daarom ’s ochtends voor schooltijd en ’s middags na de les in de klas komen om de leerkracht laagdrempelig te spreken. Ondersteunend aan het persoonlijke contact maken wij gebruik van de communicatie-app ‘Parro’. In deze app worden (afgeschermde) foto’s van de lesdag gedeeld en updates van de groep of school gedeeld. Ook worden 10 minuten gesprekken gepland en kunnen ouders de afwezigheid van hun kind melden. Ten slotte kunnen ouders ook in de app hun privacy-voorkeuren doorgeven. Dit waarborgt de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie van zowel de school, de ouders en de leerlingen.

Klachtenregeling

Als er problemen zijn, ligt het voor de hand deze te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind, de interne begeleider of de directie. We willen graag klachten voorkomen of zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. Daarom doen we een dringend beroep op u om contact op te nemen met de leerkracht als u van mening bent dat bepaalde zaken niet goed of afdoende geregeld zijn. Soms kan dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan andere mogelijkheden. U of uw kind kan contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon, Marja van der Heiden. Zij kan u adviseren over de te nemen stappen. Klachten worden zoveel mogelijk voorkomen (preventie). Mocht er toch een situatie ontstaan waardoor een klacht wordt ingediend, handelen wij deze zo zorgvuldig mogelijk af. Vervolgens onderzoeken wij waarin de school kan verbeteren om toekomstige (gelijke) klachten te voorkomen. Dit is alleen mogelijk als er een actieve dialoog is. Deze zoeken wij daarom bewust op, door met de betrokkenen te blijven reflecteren op de samenwerking en de wederzijdse behoeftes en belangen.

Overigen

Vrijwillige ouderbijdrage

Vanuit de ouders is in juni 2021 het initiatief genomen om een ouderraad op te zetten voor De Schoolwerkplaats. Na de oprichting moeten de taken en verantwoordelijkheden worden bepaald. Daarbij zal de vrijwillige ouderbijdrage worden bepaald en gecommuniceerd met ouders:

  • Hoe hoog de ouderbijdrage is;
  • Voor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt;
  • Dat de ouderbijdrage voor extra activiteiten altijd vrijwillig is;
  • Dat leerlingen altijd mogen meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Ook als de ouders niet betalen.
  • in schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage nog steeds 0 euro.

Verzuimbeleid

Het aanpakken van schoolverzuim vraagt om een gelaagde aanpak. Een school die aansluit bij de behoeften van de leerlingen en oog heeft voor potentiële problemen kan het schoolverzuim beperken. Vervolgens zijn er meer gerichte interventies nodig voor leerlingen die dreigen te verzuimen of waarbij al sprake is van licht verzuim. Ten slotte zijn meer intensieve interventies noodzakelijk voor leerlingen die langdurig verzuimen. Door deze gelaagde aanpak te hanteren investeren wij zowel in preventie van verzuim en wordt snel een passende aanpak geboden voor leerlingen die dreigen uit te vallen.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn ziekte, schorsing, religieuze feestdag en een huwelijk of begrafenis. In deze gevallen is er schoolverzuim met een goede reden. Ouders en leerlingen moeten wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim zoals gesteld door de inspectie van onderwijs. Meer hierover in de kwaliteitskaart beleid verlof tijdens schooltijden.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? De schoolleiding onderzoekt dan wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en/of de leerling. Als een leerling te vaak of te lang afwezig is, schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Die kan in gesprek gaan met ouders en/of de leerling om te zoeken naar oplossingen. Meer hierover in de kwaliteitskaart beleid verzuim leerlingen.