Wie we zijn

Hier vertellen we wat onze uitgangspunten zijn. Wat de reden is waarom we doen wat we doen.

We zijn pas wie we kunnen zijn als we ruimte geven aan onszelf en elkaar

Onze kernwaarden

Onze opdracht is onderwijs geven: kinderen zich laten ontwikkelen zodat ze hun eigen, unieke plaats in de wereld kunnen innemen. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk om eerst stevig te wortelen, een fundament te hebben waar we steeds naar terug kunnen keren. De vraag steeds opnieuw durven stellen: “waar stáán wij voor: wat drijft ons?” Het stellen van deze vragen zit ons in het bloed. We blijven ze dan ook stellen. Om de basis van deze vragen stevig te hebben staan heeft de school in het schooljaar 2021-2022 een uitgebreid onderzoek gedaan naar wat ons verbindt, wat de waarden zijn waarop wij onze school grondvesten. Bij dit proces zijn alle teamleden, alle ouders, bestuursleden en leerlingen uit bovenbouw betrokken. We voerden gesprekken en doorliepen trajecten. Het resultaat is iets waar we trots op zijn. Deze kernwaarden laten we in alle aspecten van ons onderwijs terugkomen en hebben een herkenbare uitwerking binnen de school.

Drie kernwaarden, één sterk fundament

Wij zien een school als een waardengemeenschap waarin we een doel hebben: onderwijs geven. We vinden het van belang om deze waarden helder verwoord en uitgewerkt te hebben en hier steeds in beslissingen op terug te vallen. Wij willen deze waarden overbrengen op onze leerlingen, ze voorleven en ze zichtbaar maken in de dagelijkse praktijk.

Verbondenheid

Vrijheid in verantwoordelijkheid

Oorspronkelijkheid

Verbondenheid

Ontwikkelen en leren staan met elkaar in verbinding. Kinderen ontwikkelen zich door te leren en leren doordat ze zich ontwikkelen. Dit proces is bovendien onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen leerproces van leerkrachten, de organisatie waarvan zij deel uitmaken en de omgeving van deze organisatie. Ieder onderdeel van dit proces, deze organisatie en deze omgeving heeft het andere onderdeel nodig. Alle processen staan met elkaar in verbinding, geen enkele persoon en geen enkele schakel kan zonder een andere. We staan voortdurend met elkaar in verbinding.
Wij zien onszelf verbonden met de wereld om ons heen. Die wereld bestaat uit onszelf, de ander, de omgeving en de tijd (het verleden en de toekomst).

Jezelf en elkaar

Kinderen zijn sterk sociale wezens. De fases die op de basisschool doorlopen worden, worden gekenmerkt door een steeds grotere behoefte om zich als persoon te profileren. Verschillende sociale settingen leveren verschillende kansen, uitdagingen en leermomenten op.

De omgeving

Om goed te kunnen leren heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd. De fysieke omgeving is meer dan het klaslokaal, meer dan het schoolgebouw. Wij zijn ervan overtuigd dat de échte wereld de meest betekenisvolle leeromgeving is.

De tijd

Elk mens heeft een geschiedenis, elk mens komt ergens vandaan. Alle kennis is ooit vergaard, elke ervaring is ondergaan. Een sensatie wordt een emotie, een emotie een herinnering. Deze sensatie, emoties en herinneringen bepalen weer hoe we nieuwe ervaringen tegemoet treden. Als we kijken naar het verleden zien we dat we anderen nodig hebben gehad en als we kijken naar de toekomst zien we dat ook

Vrijheid in verantwoordelijkheid

De vrijheid om keuzes te maken vanuit eigen overtuigingen en wensen is voor ons een belangrijke waarde. Wij zien de uitdaging om daar verantwoordelijk mee om te gaan en de vrijheid van anderen (en het andere) in onze afwegingen mee te nemen als een meerwaarde en niet als een beperking.

Oorspronkelijkheid

Wij waarderen de verschillen tussen onszelf en de ander. Wij vieren verschillen en kijken met plezier, verwondering en een open blik naar de mensen en hun beweegredenen. We leren onze leerlingen dat ze in elke situatie opnieuw mogen kiezen.

Kernwaarden in de praktijk

Kernwaarden verweven in de klas

Verbondenheid

Ontwikkelen en leren staan met elkaar in verbinding. Kinderen ontwikkelen zich door te leren en leren doordat ze zich ontwikkelen. Dit doen zij in verbinding met elkaar, de leerkrachten en de omgeving. Om dit proces van verbondenheid met elkaar te realiseren, zetten wij het volgende in:

  1. Wij creëren een rijke, betekenisvolle leeromgeving. Dit doen wij door veel van ons onderwijs in de natuur te geven. De kinderen ontdekken zo de veranderingen van de seizoenen en leren eerbied hebben voor de omgeving. Zij zijn het, die later voor de aarde moeten zorgen.
  2. Wij creëren ook een betekenisvolle omgeving door thematisch onderwijs te geven. Thematisch onderwijs betekent voor ons: het integreren van verschillende vakken in de betekenisvolle context van een thema. Er is aandacht voor de ontwikkeling van spel, sociaal-emotionele vaardigheden, expressie en zelfstandigheid, naast de aandacht voor de ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek. Leerlingen leren sneller en onthouden veel beter, wanneer zij aan iets kunnen werken dat hun werkelijke interesse heeft. We werken daarom met actuele thema’s en interessante onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen.
  3. Wij zorgen voor een veilige sociale omgeving waarin leerlingen leren ontdekken waar grenzen liggen, fouten kunnen maken, leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Leerlingen moeten zich kwetsbaar kunnen opstellen, zich gezien en geaccepteerd voelen en het gevoel hebben erbij te horen Deze veilige omgeving creëren wij door een sterk pedagogisch klimaat, uitgewerkt in concrete gedragsverwachtingen die in de school zichtbaar zijn. Onze leerkrachten voelen zich (door de bewuste keuze die zij gemaakt hebben te werken op onze school) verbonden met de waarden van de school. Door hun grondhouding en pedagogische sensitiviteit reflecteren zij de kernwaarden van onze school.

Vrijheid in verantwoordelijkheid

Wij willen dat leerlingen leren hun eigen beslissingen te maken vanuit eigen overtuigingen en wensen. Bij het maken van die beslissingen, leren wij de leerlingen de ander (en zijn overtuigingen en wensen) te erkennen. Dit doen wij door:

  1. De uitwerking van het burgerschapsonderwijs als rode draad door ons onderwijs te laten gaan. Wij geloven dat onze school dé plek is waarin de leerlingen burgerschap kunnen uitoefenen: het is een mini-maatschappij en daarmee een oefenplaats om over verschillen in dialoog, debat of discussie te gaan. Door deze uitwisseling leren kinderen over zichzelf, hun eigen waarden en ook om zelf standpunt in te nemen.
  2. We horen vaak dat een opvallend onderdeel van ons onderwijs is dat de kinderen betrokken worden en medeverantwoordelijk gemaakt worden voor onderdelen van het onderwijs. Onze leerlingen leren zo stapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo bepalen bijvoorbeeld de leerlingen van groep 5-6 aan het begin van het schooljaar samen welke gedragsverwachtingen zij van elkaar en zichzelf willen hebben. Gedurende het schooljaar spreken zij elkaar hierop aan, of gaan in gesprek als zij vinden dat er nog iets ontbreekt.

Oorspronkelijkheid

Ieder kind is uniek, met zijn of haar eigen krachten en uitdagingen. Wij vieren verschillen en kijken met plezier, verwondering en een open blik naar de mensen om ons heen. Wij laten ons inspireren door wat we niet kennen en leren graag nieuwe vaardigheden.
In elke situatie zijn keuzes te maken. Wij richten ons op de positieve keuzes zonder onze ogen te sluiten voor de realiteit. Ons pedagogisch-didactisch handelen is gericht op een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit krijgt een concrete uitwerking in het schoolbrede gebruik van de sociaalpedagogische methode ‘Dierenvriendjes’. In deze methode leren kinderen zichzelf beter kennen; hun talenten en uitdagingen. Meer over deze methode beschrijven wij verderop in deze schoolgids.

Kernwaarden verweven in ons kwaliteitsbeleid

Onze school heeft de Enigma methode van het systematisch en cyclisch werken met kwaliteitskaarten omarmd. Kwaliteitskaarten bieden ons een houvast om de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode vorm te geven. Wij hebben (geheel in stijl van ons verlangen een deel van ons onderwijs en beleid zelf vorm te geven) ervoor gekozen om aan de kwaliteitskaarten nog een extra element toe te voegen: de relatie met onze visie. In elke kwaliteitskaart worden we daardoor (verplicht) uitgenodigd om na te gaan hoe de drie kernwaarden in een specifiek deel van onze school tot uiting komen.

Een kleine geschiedenis

Op 1 september 2019 opende de Schoolwerkplaats haar deuren. We startten met maar liefst 10 kinderen en we gingen de wereld bestormen! Vol idealen en ideeën zijn we gestart. Bewegend leren, het kind centraal, weg van het klassikale onderwijs, een nadruk op pedagogische sensitiviteit. Na een jaar hadden we 36 kinderen en we omarmden de natuur als klaslokaal. We gingen de wereld in om van onze omgeving te leren en we keken naar elk kind. We koppelden onze idealen aan de praktijk van het lesgeven aan een diverse groep leerlingen. We vernieuwden, we verbeterden, we groeiden en we kozen steeds opnieuw. In het schooljaar 2021-2022 gingen we de volgende fase in. De geleerde lessen werden omgezet in beleid om dat stevige fundament te bieden dat een school in ontwikkeling nodig heeft. Ideeën werden visie, de ervaring werd onze missie.

We startten met een klein team waarvan de kern nog steeds op de Schoolwerkplaats werkt. Inmiddels is ons team ook gegroeid en hebben we kennis in huis op de gebieden die van belang vinden zoals: thematisch onderwijs, hoogbegaafdheid en buitenonderwijs. We besteden veel energie aan het laten groeien van de expertise in het team door opleidingen en trainingen. Zo volgden alle teamleden opleidingen in het verbeteren van het pedagogische klimaat, in het werken met onze sociaal emotionele methode ‘Dierenvriendjes’ en volgen we met het team de opleiding Expliciete Directe Instructie (EDI) om via een wetenschappelijk bewezen didactisch model onze kennis over te dragen. Wij zien ons team als onze kracht. Met de gedeelde passie om ons onderwijs elke dag beter te maken.

Visie en missie

Onze droom is…

Een wereld waar verbondenheid met elkaar en de omgeving een basis vormt om in vrijheid te kiezen wie je wilt zijn en waarbij de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt als een vanzelfsprekendheid ervaren wordt. Een wereld waar de uniciteit en de oorspronkelijkheid van het individu gevierd wordt.

 

Wij bieden onderwijs waarvan het effect is dat…

  • Kinderen zich verbonden voelen met zichzelf en anderen.
  • Kinderen zich verbonden voelen met hun omgeving en de natuur.
  • Kinderen weten dat er iets voor hen kwam en dat er iets na hen zal komen. Kinderen die in deze tijd en deze maatschappij hun plaats en verantwoordelijkheid weten in te nemen.
  • Kinderen in vrijheid hun keuzes leren maken en in deze vrijheid de verantwoordelijkheid voor anderen en hun omgeving meenemen.
  • Kinderen oorspronkelijkheid en uniciteit in zichzelf en anderen weten te erkennen en waarderen.

Hiertoe richten we ons onderwijs als volgt in

Alle leerlingen verdienen een sterke basis om daarmee deel te kunnen nemen aan de samenleving op de manier die aansluit bij hun verlangen, hun ambities en hun vermogens. Een sterkte taal- en rekenvaardigheid is een basisvoorwaarde om de wereld open tegemoet te treden en de voorwaarden te scheppen om je eigen positie te verkennen en in te nemen.

Aanbod

In ons onderwijsaanbod neemt het leren van taal en rekenen dus een centrale kernplaats in. Wij geven hier elke dag instructie in. Naast het geven van les is het toepassen van de taal- en rekenvaardigheden cruciaal om dit te internaliseren. In het thematisch deel van ons onderwijs zetten we de kinderen dan ook stevig aan het werk om hun taal en rekenen toe te passen in de echte wereld. Om ons onderwijs effectief en efficiënt te laten zijn zoeken we de belevingswereld van het kind op en gaan zitten in de zone van de naaste ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling (ZNO) is het verschil tussen wat een kind zonder hulp kan doen en wat hij of zij mét hulp kan doen. We dagen de leerlingen uit door ze van ervaringen te voorzien die ervoor zorgen dat ze de vaardigheden steeds meer zonder ondersteuning kunnen uitvoeren. Hierdoor blijft er meer van het aanbod hangen en besteden wij onze tijd effectief. Thematisch onderwijs is dé methode hiervoor.

De manier hoe wij met elkaar omgaan is in belangrijke mate voorwaardenscheppend voor een leerling om tot leren te komen. Een kind dat zich veilig voelt, zich gezien voelt en het gevoel heeft dat het mag zijn wie het is, kan tot leren komen. De pedagogiek is dan ook een van de speerpunten van de school. Ons pedagogisch schoolklimaat wordt hoog gewaardeerd door kinderen en ouders.

Ondersteuning

Geen kind is hetzelfde en toch zijn ze allemaal kind. Wij hechten eraan om elke leerling te zien als heel persoon: met eigen krachten en uitdagingen. Ook hiervoor geldt dat het pedagogisch klimaat hier een belangrijke rol speelt. De leerkrachten worden gestimuleerd en ondersteund in het zien van signalen bij hun leerlingen. Dit gaat om signalen van welzijn en betrokkenheid maar ook over signalen van didactische of sociaal-emotionele problemen. Vroegtijdige signalering maakt het acteren vaak veel makkelijker.

Naast deze dagelijkse alertheid hebben we ook de ondersteuningscyclus. In deze cyclus gaan we drie keer per jaar alle groepen en leerlingen langs om te kijken wat zij nodig hebben om tot bloei te komen. We maken aan de hand daarvan groepsplannen en (zo nodig) individuele trajecten voor leerlingen. Als een groep of een leerling extra ondersteuning nodig heeft dan kunnen wij zelf veel leveren en hebben wij een uitgebreid netwerk aan specialisten die ons (of de leerling) kunnen ondersteunen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat ouders een educatief partner zijn. Ze worden op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning. Verderop schrijven we meer over de basis- en extra ondersteuning en over ouderbetrokkenheid.